Archiwum Naukowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu gromadzi i przechowuje dokumentację z archeologicznych badań terenowych, opracowania naukowe z tych badań oraz akta sekretariatu naukowego.

Dział I obejmuje dokumentację badań terenowych: karty stanowisk archeologicznych, dzienniki badań, inwentarze: zabytków wydzielonych, ceramiki, kości, planów, fotografii, próbek, plany warstwicowe, rzutów poziomych i pionowych, negatywy, fotografie, przeźrocza. Dokumentacja ta w części dotyczącej badań milenijnych Poznania w latach 1938, 1946-1966 oraz Trzemeszna i Strzelna została przekazana w depozyt do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W zbiorach Oddziału IAE PAN w Poznaniu znajduje się m.in.dokumentacja z badań w  Kruszwicy, Nakle, Osieku, Słopanowie, Koninie, Kaszowie, Zarębowie, Łącku, Rybitwach, Daleszynie, Nowinach, Złotowie, Strzelcach, Polanowicach, Jankowie, Łagiewnikach, Lachmirowicach, Kędziach, Ujściu, Sobiejuchach, Bonikowie, Chwalimiu, Wojnowie, Szlachcinie, Kieszkowie, Sicinach oraz ze Styrmen i Odercy w Bułgarii.


Dział II obejmuje opracowania naukowe w formie sprawozdań z badań terenowych, kartotek zabytków wydzielonych i zestawień tabelarycznych źródeł masowych. Odrębną grupę stanowią analizy specjalistyczne: materiałów kostnych, dendrologicznych, botanicznych, malakologicznych, geomorfologicznych, radiowęglowych, palinologicznych, metalograficznych, antropologicznych. Na bazie tych badań Pracownicy Oddziału napisali szereg artykułów i książek.


Dział III obejmuje akta sekretariatu naukowego:

III.1 - planowanie zadań naukowo-badawczych,

III.2 - sprawozdania z wykonania zadań planowych,

III.3 - roczne sprawozdania indywidualne,

III.4 - roczne sprawozdania Oddziału IAE PAN w Poznaniu,

III.5 - ważniejsze dokumenty: statut Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, protokóły z wyborów do Rady Naukowej Instytutu, ustawa o Polskiej Akademii Nauk,

III.6 - protokóły zdawczo-odbiorcze,

III.7 - kartoteka personalna pracowników Oddziału,

III.8 - umowy o prace pracowników sezonowych, listy obecności,

III.7 - korespondencja, rewersy wypożyczeń.

(przygotował: K. Szamałek)