Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego został powołany w uchwałą Rady Naukowej IAE PAN w Warszawie w 1997 roku. Pierwszym kierownikiem Zespołu był doc. dr hab. Lech Czerniak, następnie dr Jacek Kabaciński, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka oraz do 2015r. dr Przemysław Bobrowski. Obecnie pracownicy zlikwidowanego pod koniec 2015r. Zespołu w Poznaniu, pracują w Zespole Archeologicznych Badań Ratowniczych Wrocław z siedzibą w Poznaniu.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez Zespół należy: prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych – powierzchniowo - sondażowych, wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych opracowanie i publikacja wyników tych badań. Wszelkiego typu badania podejmowane przez Zespół prowadzone są zgodnie z wymaganiami metodycznymi i dokumentacyjnymi ujętymi w „Zaleceniach dla kierujących archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji” oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r. Prace Zespołu koncentrują się głównie na wielkopłaszczyznowych badaniach stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską, położonych na trasie przebiegu dużych inwestycji typu liniowego – autostrad lub gazociągów.

Obecnie Zespół funkconuje w Instytucie w Ośrodku Wrocławskim.

Pracownicy

mgr Paweł Wiktorowicz