Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archeolog, specjalizuje się w badaniach europejskich społeczeństw z neolitu i wczesnej epoki brązu.

Studia magisterskie w latach 2002-2007 w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmieniona wersja pracy magisterskiej została opublikowana w 2009 r. pt. „Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach”. W latach 2007-2012 doktorant w IP UAM i wykładowca studium podyplomowego „Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym”. Stypendysta Rządu Duńskiego (2005-2006), Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie (2009-2010) i Muzeum Narodowego w Kopenhadze (2009). W 2012 roku obronił pracę doktorską pt. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (promotor: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk; recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Kośko, UAM i prof. dr hab. Johannes Müller, CAU). W latach 2012-2013 odbywał staż podoktorski na Uniwersytecie w Goeteborgu. Od listopada 2013 r. zatrudniony Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Projekty badawcze (wybrane)

1. „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia” (2016-2018), finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5; Ochrona zabytków archeologicznych) (nr 00728/16; kierownik: mgr Szymon Nowaczyk, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie).

2. „Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od końca późnego neolitu do początków środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych” (2015-2018), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – konkurs SONATA (nr 2014/15/D/HS3/01304, kierownik).

3. „Travels, transmissions and transformations in the 3rd and 2nd millennium BC in northern Europe: the rise of Bronze Age societies” (2012-2013), finansowany ze środków ERC Advanced Grant FP7 (nr 269442; Principal Investigator: prof. Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet).

4. „Landscapes Of Complexity: The Politics Of Social, Economic & Ritual Transformations In Bronze Age Hungary” (2012), finansowany przez Wenner-Gren Foundation (nr ICRG-109; Principal Investigators: dr Gabriella Kulcsár, Hungarian Academy of Sciences, prof. Timothy K. Earle, Northwestern University, USA).

5. "Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn" (2012), finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (program Dziedzictwo kulturowe; priorytet 5; Ochrona zabytków archeologicznych) (nr 00668/12; kierownik: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, UAM).

6. „Praktyki ceremonialne w III tys. przed Chr. na Niżu w międzyrzeczu Odry i Wisły” (2009-2012), finansowany ze środków grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N109 287 137; kierownik: prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, UAM).

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ur. 14. marca 1976 r.
tel. 604 93 77 10


STATUS NAUKOWY
Temat i dziedzina pracy magisterskiej: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1,
pow. Zielona Góra (archeologia)
Data egzaminu magisterskiego: czerwiec 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej dr hab. Jerzy Lodowski

Temat i dziedzina pracy magisterskiej (II kierunek): Wpływy kryzysów finansowych na notowania indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Data egzaminu magisterskiego: wrzesień 2002 r.
Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Temat pracy doktorskiej: Rozwój osadnictwa w starszych fazach wczesnego średniowiecza (VI-X w.) na obecnym pograniczu dolnośląsko-łużycko-wielkopolskim
Data nadania stopnia doktora: listopad 2014 r.
Promotor dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Od listopada 2015 roku zatrudniony na etacie adiunkta (w ramach realizacji stażu podoktorskiego) w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Redakcje książek i czasopism


• 2008 – redaktor naukowy: Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra 2008;
• 2010 – współredaktor naukowy: Z otchłani wieków, Archeologia Lubuska, z. 1-4, Zielona Góra 2010;
• 2012 – redaktor naukowy: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, Zielona Góra 2012;
• 2013 – współredaktor naukowy: Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28, tom I, red. B. Gruszka, A. Jaszewska, S. Kałagate, Zielona Góra ;
• 2014 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne, Zielona Góra 2014;
• 2015 – redaktor naukowy: Osada z połowy VII i początku VIII wieku w Mozowie, stan. 23. Źródła archeologiczne i środowiskowe, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 1, red. B. Gruszka, Zielona Góra.
• 2016 – redaktor naukowy: Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, Monografie Wczesnośredniowieczne, t. 2, red. B. Gruszka, Zielona Góra
• 2009 – konsultacja naukowa: Edward Dąbrowski, Wczesnośredniowieczny system obronny Krosna Odrzańskiego w świetle przekazów Kroniki Thietmara, Krosno Odrzańskie 2008;
• członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza


Konferencje i wykłady


• II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej?, autor referatu: Nowiniec, stanowisko nr 2 – ponownie odkryte grodzisko (?) w strefie Tornow-Klenica, Dychów 29 IV-1 V 2004;
• IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Współczesnymi drogami w przeszłość?, autor referatu: Wczesnośredniowieczna osada w Sulechowie, stan. 28. Wyniki badań. Dychów 29 IV-1 V 2005;
• I Sympozjum Archeologii Środowiskowej, współautor wraz z Zbigniewem Celką, sesja posterowa: Wykorzystanie fotografii lotniczej i geografii roślin do lokalizacji stanowisk archeologicznych na przykładzie kompleksu osadniczego Zawada-Przytok, pow. zielonogórski. Koszęcin 19-22 X 2005;
• V Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Jeden duży obiekt czy kilka małych? O wczesnośrednio-wiecznym budownictwie z wybranych stanowisk województwa lubuskiego. Zarys problematyki. Lebus 7-9 XII; 2006;
• VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne?, autor referatu: Ogień żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, Uwagi na temat funkcji i zastosowania prażnic we wczesnym średniowieczu na terenie Środkowego Nadodrza, Garbicz 5-6 VI 2008;
• XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne, współautor z Ewą Lisowską, Piotrem Gunią, Wyroby kamienne z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, pow. zielonogórski, Karłów 27-29 V 2009;
• Konferencja z okazji 50 lat Archeologii Lubuskiej, Okres wczesnego średniowiecza, Zielona Góra 16 IX 2010
• Cyfrowa przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego?, autor referatu: Zastosowanie fotogrametrii w archeologii na wybranych przykładach, Warszawa 8-10 XI 2010;
• VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony?, autor referatu: Domniemane bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, Janowiec 24-25 V 2012.
• wykład gościnny w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w ramach serii wykładów PTPN nt.: Obiekt osadniczy z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. Zielona Góra. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 2004-2007, Poznań 16.04.2008 r.
• wykład gościnny w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego nt.: Ceramika z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w północno-zachodniej części Dolnego Śląska, Wrocław 09.06.2009 r.
• wykład gościnny w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego nt.: Stożne, stan. 2, woj. lubuskie. Bagienno-akwatyczne(?) miejsce ofiarne z początków wczesnego średniowiecza (2 poł. VI – 1 poł. VII w.), Poznań 19.10.2010 r.
• 3. Forum Naukowe 2012 „Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej”, Kraków 15-17 listopada 2012 r., współautor z Piotrem Gunia i Piotrem Wawrzyniakiem referatu: Charakterystyka petrograficzna ceramiki ze stanowiska archeologicznego w Krakowie (Przewóz 2) – wstępne wyniki badań.
• 45. mezinárodní konference archeologie středověku na téma „Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku“, Kutná Hora 16.-19. září 2013 (Czechy), współautor wraz z Michałem Kara i Piotrem Gunią referatu: Ceramika tzw. rzemieślnicza ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wielkopolski południowo zachodniej w świetle wyników nowych badań specjalistycznych.
• VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”, Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 r., współautor wraz z Anną Łuczak referatu: Przyrodnicze i socjoekonomiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie Środkowej Odry ze szczególnym uwzględnieniem osady w Zawadzie, stan. 1, woj. lubuskie.
• 8. Deutscher Archäologiekongress, 6-10 października 2014, Berlin, współautor referatu: Sozioökonomische und geografische Voraussetzungen für die Entwick­lung der frühmittelalterlichen Besiedelung an der mittleren Oder.

 

Stypendia i inne granty na badania


Stypendia
• stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 2000/2001 i 2001/2002;
• stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za wyniki w nauce w roku akademickim 2010/2011 i w 2011/2012;
• stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego (stypendium naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego z Poddziałania 8.2.2 POKL otrzymywane w okresie październik 2011 – wrzesień 2012 r.);
• stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014;
• stypendium naukowego dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” otrzymywane w roku akademickim 2012/2013;


Granty


• 2000-2001 – udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie: Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i historycznych finansowanym przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Projekt zakończony popularnonaukową publikacją oraz wystawą w Bolesławcu i Siegburgu;
• 2011 – kierownik, grantu MKiDN (nr wniosku 2376/11). Tytuł projektu: Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Nowińcu, stan. 2, gm. Lubsko, woj. lubuskie. Grant zakończony publikacją wyników badań: Nowiniec, stan. 2 – wczesnośredniowieczne grodzisko na pograniczu śląsko-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, red. B. Gruszka, Zielona Góra. Nr umowy 02376/11/FPK/NID, kwota dofinansowania 45 000 zł.
• 2012 udział w grancie dofinansowanym przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie tom I. Nr umowy 01793/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 71 000 zł
• 2012-2013 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego (IX-X/XI w.) stanowiska w Zawadzie, pow. zielonogórski (nr umowy 1810/13). Nrumowy 01810/13/FPK/NID, kwota dofinansowania 52 000 zł.
• 2013-2015 – kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (program PRELUDIUM 3). Tytuł projektu: Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego na obszarze Środkowego Nadodrza (nr UMO-2012/05/N/HS3/01425), opiekun naukowy prof. Piotr Gunia.
• 2015 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie, stan. 2, woj. lubuskie. Nr umowy 5156/15/FPK/NID z 30 marca 2015, kwota dofinansowania 47 100 zł.
• 2015-2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Opracowanie wyników badań wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Grodziszczu, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Nr umowy 5149/15/FPK/NID z 8 kwietnia 2015, kwota dofinansowania 61 000 zł.
• 2016 – kierownik grantu dofinansowanego przez MKiDN realizowanego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tytuł projektu: Kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy, woj. lubuskie. Nr wniosku 76544/15, kwota dofinansowania 50 700 zł.
• 2015-2018 – staż podoktorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program FUGA 4) realizowany w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddziałw Poznaniu. Program badań: Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych, opiekun naukowy dr hab. Michał Kara, prof. PAN. Kwota finansowania 467 400 zł.


Dydaktyka


• udział w prowadzeniu Warsztatów Młodego Archeologa zorganizowanych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział lubuski oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, w ramach obchodów 50-lecia Archeologii Lubuskiej, projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Świdnica k/Zielonej Góry, wrzesień 2010 roku. W zajęciach brało udział około 500 dzieci w wieku szkolnym (2 dni);
• udział w projekcie „Z zabawy nauka, czyli bawmy się ucząc” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze w latach 2007/2008. Projekt finansowany z programu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim;
• zajęcia dydaktyczne z zakresu pradziejów ziem polskich przeprowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1 rok studiów dziennych) w roku akademickim 2010/2011.
• prowadzenie kilkunastu plenerowych wykładów dotyczących popularyzacji archeologii, prowadzonych w ramach programu „Ożywianie zielonogórskiego deptaka” finansowanego przez Prezydenta Zielonej Góry (2012-2014).
• udział i organizacja pikniku archeologicznego w Przytoku, gm. Zabór 20.10.2013 roku. W ramach pikniku odbyła się prelekcja dotycząca wczesnośredniowiecznego grodziska w tej miejscowości, stan. 1 (historia odkrycia, przebieg i wyniki badań archeologicznych, prezentacja znalezisk) oraz piesza wycieczka na stanowisko. W akcji wzięło udział około 50 osób z Przytoku i okolicznych wsi.
• wykład otwarty w Katedrze Archeologii i Cywilizacji Starożytnych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, tytuł wykładu: Nieinwazyjne metody badawcze jako narzędzie pracy archeologa, 1 grudnia 2015 roku, Bydgoszcz.


INNE OKOLICZNOŚCI WAŻNE DLA OCENY DOROBKU
• laureat konkursu pod patronatem Prezydenta RP „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta wrocławskich wyższych uczelni w roku akademickim 2001/2002 (Warszawa 2002).
• srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zielona Góra, wrzesień 2010);
• półroczny pobyt w Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Uniwersytecie Karola w Pradze w roku akademickim 2001/2002;
• członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)
• członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAŚ)
• znajomość języka czeskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym


GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA I NURTY BADAWCZE
• archeologia wczesnego średniowiecza Słowiańszczyzny Zachodniej;
• przemiany osadnicze u schyłku starożytności i wczesnego średniowiecza;
• początki budownictwa grodowego;
• badania interdyscyplinarne nad wczesnośredniowiecznym warsztatem garncarskim;
• zastosowanie analiz GIS i metod nieinwazyjnych w studiach osadniczych;
• archeologia środowiskowa;
• podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznych mieszkańców Zachodniej Polski;
• metody datowania

Publikacje

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OlaH

Przebieg kariery zawodowej:

2004-2009 - studia magisterskie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku filologia rosyjska. Praca magisterska pt. Niektóre problemy przekładu powieści kryminalnej (na przykładzie „Kolacji z zabójcą” Aleksandry Maryniny) pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Antoniego Markunasa;

2007-2012 - studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku archeologia. Praca magisterska pt. Atypowe pochówki szkieletowe ludności kultury oksywskiej i wielbarskiej oraz grupy gustowskiej na terenie Pomorza Środkowego i Zachodniego (od fazy A2 młodszego okresu przedrzymskiego do fazy C1 okresu wpływów rzymskich) pod kierunkiem  prof. dr hab. Danuty Minty-Tworzowskiej;

2010 - rozpoczęcie współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Zespole Archeologicznych Badań Ratowniczych, a od 2013 r. rozpoczęcie pracy na etacie archeologa-archiwisty.

Główne obszary zainteresowań:

Młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i wczesne średniowiecze;

Europa Środkowo-Wschodnia i Południowa;

Barbaricum (kultura oksywska, kultura wielbarska/Goci), tereny prowincji rzymskich w południowo-wschodniej Europie (Bizancjum);

Udział w projektach:

Polsko-bułgarski wspólny projekt badawczy na lata 2015-2017 pt. „Wieki średnie w Bułgarii Naddunajskiej i na ziemiach polskich – archeologiczne studia porównawcze.

Ważniejsze badania wykopaliskowe:

Jako uczestnik:
2004-2007 – badania na Ostrowie Lednickim prowadzone przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
2008 – badania na Ostrowie Tumskim w Poznaniu realizowane przez Instytut Prahistorii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2008-2010 – badania ratownicze na cmentarzysku wielokulturowym w Czarnówku pod Lęborkiem prowadzone przez Muzeum w Lęborku
2010 – badania sondażowo-weryfikacyjne w Opalenicy
2011 – badania w Panowicach
2012 – badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kargowej
2013 – 2014 – badania osadnictwa późnopaleolitycznego w Lubrzy
2014 -  badania grodziska wczesnośredniowiecznego we Wrocławicach
2013-2016 – badania osady średniowiecznej na Starym Mieście w Kaliszu

 

Bibliografia


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej
2005 – obrona pracy magisterskiej, uzyskanie tytułu magistra, na kierunku archeologia, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca pt. „Wykorzystanie muszli na terenie południowego Lewantu w okresie chalkolitu i we wczesnej epoce brązu I”, napisana pod kierunkiem prof. R. Kolińskiego, Instytut Prahistorii, UAM.
2010 – 2013 studia III stopnia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
2013 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. A. Marciniaka i dr D.E. Bar-Yosef Mayer pt.”Social and Economic Significance of Dentalium shells for Hunther-Gatherers in the Southern Levant”.
2005-2009, 02.2011-04.2011, 2012 – do dziś: zatrudnienie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio- i Archeometrii, na stanowisku archeologa;

Otrzymane stypendia i granty
2013: W konkursie “Adulescentia est tempus discendi”, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN otrzymałam dofinansowanie na realizację zadania badawczego pt. Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego. Projekt zrealizowany w Laboratory of Material Culture Studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, pod kierunkiem Prof. A. van Gijn, Prof. T. van Kolfschoten i W.J. Kuijper;
2009: Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych, przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (na udział w konferencji w Paryżu “Natufian Culture in the Levant II”, wygłoszony referat: „Scaphopod shells in the Natufian Culture”);
2006-2007: Synthesis: the European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant. Tytuł zrealizowanego projektu: “The taxonomy of the Dentaliidae family and its use in prehistoric sites of the Southern Levant” (3 tygodnie w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu);

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych
Od 2007 „Archaeomalacology working group”, International Council for Archaeozoology (ICAZ)
Od 2006 Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Główne obszary zainteresowań naukowych
Badania archeomalakologiczne – studia nad pozostałościami mięczaków ze stanowisk archeologicznych:
• interpretacja przeszłego środowiska naturalnego;
• znaczenie szczątków mięczaków dla chronologii i stratygrafii stanowiska archeologicznego;
• wykorzystanie mięczaków w celach konsumpcyjnych;
• wykorzystanie muszli jako surowca i ich znaczenie kulturowe (społeczne, społeczno-ekonomiczne, magiczno-religijne itp.).
Studia te obejmują przede wszystkim materiał malakologiczny ze stanowisk archeologicznych terenu Polski i Bliskiego Wschodu.

Projekty badawcze (udział jako wykonawca)
2015 – 2016 – „Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego”, kierownik Dr Marcin Majewski (Muzeum Archeologiczno Historyczne w Stargardzie). Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr  1650/15. Charakter udziału: w ramach opracowania źródeł archeologicznych ze stanowiska analiza materiałów malakologicznych.
2013 - 2016 - "10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy", kierownik grantu: Prof. Michał Kobusiewicz (IAE PAN). Finansowanie projektu: Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, Moduł badawczy 1.2, program MNiSW pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, grant nr 12H 12 0208 81. Charakter udziału: Analiza materiałów malakologicznych z rdzeni pobranych w obrębie stanowisk archeologicznych.
2012 - 2015 - "Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi". Kierownik projektu: Prof. Zofia Sulgostowska. Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki”. Charakter udziału: w ramach opracowania  źródeł archeologicznych ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, woj. kieleckie (dr H. Kowalewska-Marszałek), analiza materiałów malakologicznych.
2011 - 2014 -"Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania" , nr projektu: 2011/01/D/HS3/04134  (NCN). Kierownik: dr I. Sobkowiak-Tabaka. Charakter udziału: wykonawca zadania - analiza archeomalakologiczna materiałów ze stanowiska nr 10 w Lubrzy.
2009 - 2012 -  "Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu", Nr projektu: 17001406/2009 (projekt MNISW). Kierownik: Prof. dr hab. M. Kobusiewicz. Charakter udziału: wykonawca zadania - analiz archeomalakologicznych materiałów z 3 stanowisk: w Santoku, Pszczewie i Mirkowicach.

Ważniejsze badania laboratoryjne
2013-2015: Analiza ozdób z muszli ze stanowiska Krusza Zamkowa (materiały z badań z 2013 r. oraz materiałów archiwalnych zdeponowanych w MAP) w ramach mojego projektu realizowanego w IAE PAN: "Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego";
2013: Analiza malakologiczna prób ze stanowiska w Wilczycach w ramach projektu dr T. Boronia (IAE PAN Warszawa) "Człowiek środowisko, gospodarka: Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w neolicie i epoce brązu";
2013: Analiza zabytków z muszli z grobu 85 z Żernik Górnych, gm. Busko Zdrój (kultura ceramiki sznurowej), wyposażenie grobu 7.07.1967 nr inw. 355 (Dr P. Włodarczak, IAE PAN);
2013: Analiza ozdób z muszli porcelanek ze skarbu ozdób z Podbieli (pow. otwocki) (depozyt MAP);
2012: Realizacja projektu - publikacji analiz źródeł archeologicznych i pisanych (wspólnie z dr G. Rutkowską z IH PAN) pt. "Znaleziska ostryg na stanowiskach archeologicznych Polski (XVI – XIX w.)";
2011: Analiza malakologiczna osadów organicznych ze zbiornika w Nienawiszczy (gm. Rogoźno) (kopalnia torfów) (wspólne badania IAE PAN dr Iwona Sobkowiak-Tabaka i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
2011: Ekspertyza zabytku (ośródki jurajskiego małża Pholadomya) z badań na stanowisku nr 20 w Górzycy odkrytego w grobie ciałopalnym (kultura wielbarska) (wspólnie z prof. G. Jakubowskim, Muzeum Ziemi PAN);
2010: Opole – Ostrówek stanowisko 1, analiza malakologiczna prób z wykopu nr 2 (obiektu nr 2), profil wsch. oraz profil pd. (doc. dr hab. S. Moździoch IAE PAN, Wrocław);
2010: Analiza zabytków z muszli z grobu XII (kultura złocka) ze stanowiska nr 1 („Niwa Dworska”) Samborzec, pow. Sandomierz (badania 1963 r.) (dr P. Włodarczak, IAE PAN)
2010: Çatalhöyük, Turcja, analiza zabytków z muszli oraz prób glebowych ze stanowiska, we współpracy z dr D.E. Bar-Yosef Mayer z  Department of Maritime Civilizations, University of Haifa i dr Burçin A. Gümüş z Gazi Universitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, Biyoloji Bölümü,Teknikokullar, Beşevler-Ankara i prof. A. Marciniakiem z IP UAM);
2010: Jiyeh i Chhim, dwa stanowiska w Libanie (dr T. Waliszewski, Instytut Archeologii UW) analiza zabytków z muszli;
2010: Tel Arbid, Syria (prof. R. Koliński, IP UAM), ekspertyza zabytków z muszli;
2009-2010: Kichary Nowe stan. 1 (osada) (dr Hanna Kowalewska-Marszalek, IAE PAN), analiza materiałów malakologicznych ze śmietniska muszlowego. Cmentarzysko w Kicharach Nowych stan. 2 (dr Hanna Kowalewska-Marszałek, IAE PAN), analiza zabytków z muszli z grobów kultury mierzanowickiej;
2009: Stargard Szczeciński, (mgr M. Majewski, Muzeum w Stargardzie) analiza prób z archeologicznych badań ratunkowych przeprowadzonych na Rynku miejskim, w kwartale ograniczonym ulicami: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej i (Władysława Łokietka) oraz w klasztorze augustianów-eremitów.
2009: Ekspertyza muszli przegrzebków św. Jakuba – średniowiecznych zabytków odkrytych na terenie Polski, (przy współpracy z Prof. A. Wyrwą, UAM i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
2008/2009: Tel Jezreel, Izrael, analiza szczątków malakologicznych w ramach projektu „Tel Jezreel Post-Excavation and Publication Project” (Dr Charlotte Whiting i Prof. Bill Finlayson z Council for British Research in the Lewant, Amman);
2008: Khirbet ed-Dabba, analiza zabytków z muszli w ramach projektu: „South Jordan Iron Age II Project” (Dr Charlotte Whiting, Council for British Research in the Levant);
2007: stanowiska z okresu późnego epipaleolitu i neolitu pre-ceramicznego południowego Lewantu: Urkan e-Rub IIa, Hayonim Cave, Eynan, Hilazon Tachtit Cave, Raqefet Cave, Gilgal oraz Ramat Harif (GVIII), studia inwentaryzacyjno-porządkowe muszli Scaphopoda (Dentalium) (współpraca z Dr D. E. Bar-Yosef Mayer, University of Haifa i z H.K. Mienisem, Department of Zoology Tel Aviv University, Izrael);
2006: Wadi Juheira i Khirbet Hammam (okres epipaleolitu i neolitu preceramicznego), analiza zabytków z muszli w ramach projektu: „Origins and development of agriculture” (Prof. J. Petersom, Marquette Univeristy, Milwaukee i Dr M. Neeley, Montana State University);
2006: El-Khawarij, Jordania, analiza materiałów malakologicznych w ramach projektu: “Wadi Rayyan Archaeological Project” (Dr Jaimie Lovell, Council for British Research in the Levant);
2005: Gebel Ramlah, Final Neolithic cemeteries, Egipt (Prof. M. Kobusiewicz, IAE PAN), analiza zabytków z muszli;
2004/2005: Tall Hujayrat al-Ghuzlan, Jordania, analiza zabytków z muszli w ramach projektu „Archaeological Survey and Excavation in the Yitim and Magass Area – Aqaba”, PD Dr. K. Schmidt Deutsches Archäologisches Institut, Berlin i L. Khalil, Department of Archaeology, Jordan University);

Udział w badaniach wykopaliskowych
2004: Tell Sabi Abyad, (Syria); wykopaliska prowadzone przez Prof. Dr P.M.M.G. Akkermansa z Netherlands National Museum of Antiquities i University of Leiden;
2004: Tall Hujayrat al-Ghuzlan, (Jordania); wykopaliska prowadzone przez PD Dr. K. Schmidt (Deutsches Archäologisches Institut, Berlin i L. Khalil z Department of Archaeology, Jordan University). Zabytki z muszli odkryte na stanowisku były przedmiotem mojej pracy magisterskiej.
2003, 2002, 2001: Poznań Ostrów Tumski, wykopaliska prowadzone przez Prof. H. Kocka-Krenz z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (łącznie 5 miesięczna praktyka wykopaliskowa).

Staże krajowe i zagraniczne
2013: (1 miesiąc) pobyt naukowy w Laboratory of Material Culture Studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, Holandia. Przygotowanie projektu badawczego pt. "Ozdoby z muszli z okresu neolitu i wczesnego brązu na wybranych stanowiskach archeologicznych Niżu Polskiego".
2009: (3 miesiące) Pobyt naukowy w Leiden (Holandia). Prace laboratoryjne w Archaeological Center Archaeobotanical Laboratory, Leiden University (pod kierunkiem W.J. Kuijpera) i w Muzeum Historii Naturalnej „Naturalis” (pod kierunkiem dr T. Meijera) nad materiałem malakologicznym z rdzeni geologicznych ze stanowisk archeologicznych z terenu Polski.
09.2007 – 04. 2008: (7 miesięcy) Staż naukowy w Leiden (Holandia) związany ze studiami nad materiałem malakologicznym ze stanowisk archeologicznych z Polski i Holandii w Archaeological Center Archaeobotanical Laboratory, Leiden University pod kierunkiem W.J. Kuijpera.  Studia nad częścią materiału malakologicznego ze stanowiska Ksar Akil (Liban) w Muzeum Historii Naturalnej „Naturalis” w Leiden (pod kierunkiem dr F. Wesselinga i dr T. Meijera).
2007: (4 miesiące) Wstępne badania laboratoryjne materiałów malakologicznych ze stanowisk z okresu epipaleolitu i neolitu z terenu Izraela oraz studia materiałów w kolekcjach porównawczych muzeów zoologii Tel Aviv University i Hebrew University of Jerusalem, pod kierunek H.K. Mienisa i Prof. J. Hellera.
2007: (3 tygodnie) Pobyt naukowy w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu w ramach stypendium „Synthesys: the European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant”. Tytuł zrealizowanego projektu: “The taxonomy of the Dentaliidae family and its use in prehistoric sites of the Southern Levant”, pod kierunkiem dr hab. M. Harzhausera (Department of Geology, NHMV);
2006: (2 tygodnie) Pobyt naukowy w Laboratorium Archeozoologicznym, University of Groningen, Holandia (Dr Wietske Prummel). Zrealizowany projekt: „Oysters consumption in 17th and 18th  century Europe”;
2006: (3 tygodnie) Pobyt naukowy w Ammanie, (Jordania), Council for British Research in the Levant w ramach projektu “Wadi Rayyan Archaeological Project” (Dr Jaimie Lovell);
2006: (3 tygodnie) Staż naukowy w Izraelu, Haifa University Institute of Archaeology (Dr. D.E Bar-Yosef Mayer) i Institute of Maritime Civilisation (Prof. Michal Artzy). W trakcie pobytu wygłosiłam wykład pt. “Shell artifacts from Tall Hujayrat al-Ghuzlan”.
2004/2005: (łącznie 3 tygodnie) Staż w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, studia nad malakofauną Polski pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Wiktora.

Udział w konferencjach i sesjach naukowych
2013: 11th ASWA: international meeting of the Working Group called Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas of the International Council for Archaeozoology (University of Haifa, Israel, 23 - 28.06.2013). Zaprezentowany referat: "Social and Economic Significance of Dentalium Shells for Hunter-Gatherers in the Southern Levant".
2012: 8thICAANE International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (30.04 – 4.05. 2012 Warszawa). Wspólnie z dr D.E. Bar-Yosef Mayer zaprezentowany plakat: ”Scaphopod beads from the Natufian layers of Hayonim Cave”.
2011: XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne (Malacological Seminar), Toruń – Tleń, 6-8 kwietnia 2011. Presented poster: „Ozdoby z muszli z grobu kultury mierzanowickiej (początek II tys. p.n.e.) w Kicharach Nowych”
2011: Polish-German Symposium „Man and environment in the preindustrial era on both sides of the Odra River”. Poznań – Ostrów Lednicki, 26-28th may, 2011. Poster with dr Sz. Konwerski: „The Study of Archaeoentomological Samples from Poznań – Ostrów Tumski Site”.
2010: Udział w konferencji międzynarodowej: 11th Conference of International Council for Archaeozoology (ICAZ), (w Paryżu). Zaprezentowany plakat: „Scaphopod Shells in the Natufian Culture”.
2010: Udział w „Sesji dla upamiętnienia dokonań prof. Jarosława Urbańskiego” (organizowanej przez Wydział Biologii UAM). W sesji referatowej „Malakologia w geologii, archeologii, kulturze i dydaktyce” wygłosiłam referat zamawiany pt. „Muszle Scaphopoda w kulturze natufijskiej”.
2009: Udział w konferencji międzynarodowej “Natufian Culture in the Levant II” (w Paryżu). Wygłoszony referat: „Scaphopod Shells in the Natufian Culture”.
2008: Udział w III Sympozjum Archeologii Środowiskowej “Archaeozoological research in Poland and Middle-East Europe, Data – methods – interpretations”, Katowice – Koszęcin. Wygłoszony referat: “Śmietniska muszlowe na terenie Polski”.
2007: Udział w konferencji Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej pt. “Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology” (Muzeum Archeologiczne, Poznań). Zaprezentowany plakat pt. “Delicacies from the West. The analysis of the 18th century oyster deposit found at the Granary Island, Gdansk”.
2006: Udział w XXII Konferencji Stowarzyszenia Malakologów Polskich (Kielce). Wygłoszony komunikat: “Analiza malakologiczna w archeologii”.

Działalność popularnonaukowa
2015: Udział w XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki Oddział PAN w Poznaniu (14-16 kwietnia, 2015r.) Przygotowana prezentacja: „Badania Archeomalakologiczne”.
2015: Udział w Nocy Muzeów w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (16.05.2015r.) „Noc z Detektywami”, przedstawiona prezentacja: „Odkrywanie tajemnic muszli – badania malakologiczne w archeologii”, pokaz materiałów, najważniejszych znalezisk z muszli będących na wystawie w Muzeum, popularyzacja badań archeomalakologicznych. 
2015: Udział w Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, „Rzeki i ludzie” (6-7. 06. 2015r.). Przygotowana prezentacja: „Mięczaki i ich muszle w przeszłości – badania malakologiczne w archeologii”.
2012: Prezentacja materiałów archeomalakologiczncyh w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w trakcie "Weekendu z Archeologią".
2010-2011: prowadzenie konwersatorium fakultatywnego (30 godzin) z “Archeomalakologii” dla studentów Instytutu Prahistorii UAM;
2008: Udział w “Nocy muzeów” zatytułowanej „Archeologia i środowisko” zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przygotowana prezentacja pt. „Muszle mięczaków w polskich badaniach archeologicznych”.

Bibliografia

 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przebieg kariery zawodowej

W latach 1993-1998 studia na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek: Archeologia.

Styczeń 1999r. obrona pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej pt. „Osada kultury przeworskiej w miejscowości Rzechta, gm. Sieradz”.

Od kwietnia 1999 r. współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu – prowadzenie badań wykopaliskowych dla Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego.

Od czerwca 2006 r. zatrudnienie w IAE PAN Oddział w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań naukowych Młodszy okres przedrzymski na terenie środkowej Polski.

Ważniejsze badania archeologiczne

1999 – ratownicze badania wykopaliskowe na terenie odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie na stan. Grabek

1999-2003 - ratownicze badania wykopaliskowe na trasie planowanej autostrady A2 (odcinek Konin – Stryków) na stan. Rzuchów, Cichmiana, Powodów II

2005 – 2006 - ratownicze badania wykopaliskowe na trasie planowanej autostrady A2 (odcinek Świecko – Nowy Tomyśl) na stan. Lubrza i Myszęcin.